جدول کلاس‌های در حال برگزاری

برنامه کلاس های تیرماه بخش قلب

ساعتعنوانتوضیحاتنام استاد
۷/۳۰ تا ۹ صبحژورنال کلابارایه آخرین مقالات در زمینه قلب و عروقهمه اساتید و فراگیران
همه یکشنبه ها، ساعت ۷/۳۰ تا ۸ جلسه مورنینگ ریپورت با حضور همه فراگیران برگزار می شود.
تاریخساعتعنوانتوضیحاتنام استاد
۱۴۰۳/۰۴/۰۳۸ تا ۹OSCE اکوکاردیوگرافیکلاس درس دستیاراندکتر پازوکی
۱۴۰۳/۰۴/۱۰۸ تا ۹
OSCE آنژیوگرافی
کلاس درس دستیاراندکتر حبیبی
۱۴۰۳/۰۴/۱۷۸ تا ۹
OSCE آنژیوگرافی
کلاس درس دستیاران
دکتر بنی فاطمه
۱۴۰۳/۰۴/۲۴۸ تا ۹
فقط مورنینگ - کلاس برگزار نمی شودکلاس درس دستیاران
دکتر امیرفرهنگی
ساعتعنوانتوضیحاتنام استاد
۷/۳۰ تا ۸جلسه مورنینگمعرفی بیمارهمه اساتید و فراگیران
۸ تا ۹ صبحکیس ریپورت و CPCارایه یک یا دو بیمارهمه اساتید و فراگیران
همه سه شنبه ها، ساعت ۷/۳۰ تا ۸ جلسه مورنینگ ریپورت با حضور همه فراگیران برگزار می شود.
تاریخساعتعنوانتوضیحاتنام استاد
۱۴۰۳/۰۴/۱۲۸ تا ۹OSCE الکتروفیزیولوژیکلاس درس دستیاراندکتر براتی
۱۴۰۳/۰۴/۱۹۸ تا ۹
OSCE آنژیوگرافی
کلاس درس دستیاراندکتر تقوی
همه چهارشنبه ها، ساعت ۷/۳۰ تا ۹ جلسه مورنینگ ریپورت با رویکرد بالینی با حضور همه فراگیران برگزار می شود.
تاریخساعتنام استاد
۱۴۰۳/۰۴/۰۶
۷/۳۰ تا ۹
دکتر حاج احمدی
۱۴۰۳/۰۴/۱۳
۷/۳۰ تا ۹
دکتر پازوکی
۱۴۰۳/۰۴/۲۰
۷/۳۰ تا ۹
دکتر حاج صادقی
۱۴۰۳/۰۴/۲۷
۷/۳۰ تا ۹
دکتر حبیبی

اساتید و پزشکان بخش قلب

عبداله امیرفرهنگی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشن

شکوفه حاج صادقی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

مرجان حاج احمدی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ پیوند قلب و نارسایی

محبوبه پازوکی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

سیدعلی بنی فاطمه

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشن

پگاه جغتایی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

محسن تقوی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشن

حمزه حبیبی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ اینترونشن

سارا طاقی

متخصص قلب و عروق
فلوشیپ الکتروفیزیولوژی

برای کسب اطلاعات بیشتر همین حالا با ما تماس بگیرید:

021-64352463
info@Cardioschool.org